00:43
പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter m

പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter melon)

Added on Aug 20, 2016

Views: 613 | Comments: 0 | Likes: 0

From: Ashy

Videos: 280


There is no response video found.