അക്വാപോനിക്സ് കൃഷി രീതി Aquaponics Organic Farming

1635 Views
 
 

Added on Apr 28, 2016

Length: 01:12 | Comments: 0

അക്വാപോനിക്സ് കൃഷി രീതി Aquaponics Organic Farming

Channels:    

Tags: അക്വാപോനിക്സ്  കൃഷി  രീതി  Aquaponics  Organic  Farming  വലിയ  അധ്വാനമില്ലാതെ  എന്നാല്‍  ശ്രദ്ധയോടെ  ചെയ്യാവുന്ന  രീതിയാണ്  അക്വാപോനിക്സ്.  ഒരു  ടാങ്കില്‍  മീനും  മറ്റൊരു  ചെടികളും  വളര്‍ത്തുന്ന  രീതി.  മീന്  തീറ്റ  നല്‍കുന്നതോടെ  പരിപാലനം  തീര്‍ന്നു.  രാസവസ്തുവും  ഇതിന്  ആവശ്യമില്ല  അഥവാ  ഉപയോഗിക്കാന്‍  പാടില്ല.  രീതിയില്‍  ചെയ്യുമ്പോള്‍  തീറ്റയല്ലാതെ  വസ്തുവും 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)