യുറിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം Food

391 Views
 
 

Added on Apr 29, 2016

Length: 00:48 | Comments: 0

യുറിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം Foods High in Uric Acid

Channels:   Health Videos  

Tags: യുറിക്  ആസിഡ്  അടങ്ങിയ  ഭക്ഷണങ്ങൾ  എന്തെല്ലാം  Foods  High  in  Uric  Acid 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)