സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make S

686 Views
 
 

Added on Aug 20, 2016

Length: 01:05 | Comments: 0

സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make Sambar Powder

Channels:   Kitchen/Cooking   TipsForHappyLife  

Tags: How  to  Make  Sambar  Powder 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)