ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety

1269 Views
 
 

Added on Sep 23, 2016

Length: 02:25 | Comments: 0

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety Tips and precautions

Channels:   Kitchen/Cooking  

Tags: ഗ്യാസ്  സിലിണ്ടര്‍  ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍  LPG  kitchen  Safety  Tips  and  precautions 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)