വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി കളയാനുള്ള എളുപ്പവഴിക

1374 Views
 
 

Added on Sep 23, 2016

Length: 01:40 | Comments: 0

വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി കളയാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ Fast and Easy Ways to Peel Garlic

Channels: Kitchen/Cooking   TipsForHappyLife  

Tags: വെളുത്തുള്ളിയുടെ  തൊലി  കളയാനുള്ള  എളുപ്പവഴികൾ  Fast  and  Easy  Ways  to  Peel  Garlic 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)