ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനും അംഗലാവണ്യത്തിനും ആയുർ

160 Views
 
 

Added on Jul 22, 2017

Length: 02:42 | Comments: 0

ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനും അംഗലാവണ്യത്തിനും ആയുർവേദ ടിപ്സ് Ayurvedic Fairness OIl

Channels: Beauty  

Tags: auravedic  skin  lightening  oil,anti  pigmentation  &  anti  tan  therapy,natural  skin  lightening  oil  ayurvedic  skin  whitening  herbs,auravedic  skin  lightening  formula,auravedic  kumkumadi  oil   

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)