കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് കഴിക്കണം Foods That Low

1240 Views
 
 

Added on Jul 25, 2017

Length: 02:55 | Comments: 0

കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ എന്ത് കഴിക്കണം Foods That Lower Cholesterol

Channels: Health Videos  

Tags: cholesterol  lowering  foods  list,how  to  reduce  cholesterol  without  medication,low  cholesterol  diet  plan,cholesterol  diet  menu,  cholesterol  and  almonds,recipes  to  lower  cholesterol,how  to  reduce  cholesterol  naturally  home  remedies 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)