കാന്താരിമുളക് നിറയെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകാൻ Jaiva Krishi Videos

1277 Views
 
 

Added on Jul 28, 2017

Length: 06:42 | Comments: 0

കാന്താരിമുളക് നിറയെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകാൻ Jaiva Krishi Videos

Channels: Kitchen/Cooking  

Tags: jaiva  krishi  malayalam,pachakkari  krishi  in  Kerala,importance  of  jaiva  krishi  in  Kerala,jaiva  pachakkari  krishi,jaiva  valam  in  malayalam 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)