കേരള ഷാപ്പ് സ്റ്റൈല്‍ ബീഫ് ഉലത്തിയത് Kerala Shappu Style

137 Views
 
 

Added on Oct 25, 2018

Length: 09:41 | Comments: 0

കേരള ഷാപ്പ് സ്റ്റൈല്‍ ബീഫ് ഉലത്തിയത് kerala shappu style beef fry ,Beef is cooked with spices and coconut slices and curry leaves....

Channels: TipsForHappyLife  

Tags: കേരള  ഷാപ്പ്  സ്റ്റൈല്‍  ബീഫ്  ഉലത്തിയത്  Kerala  Shappu  Style  Beef  Fry 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)