ചക്കക്കുരു മെഴുക്കുപുരട്ടി | വിറ്റാമിൻ ഗുളി

104 Views
 
 

Added on Oct 25, 2018

Length: 09:14 | Comments: 0

ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ ഇനി ചക്കക്കുരു കഴിക്കാം.. ചക്കക്കുരു ഒരു വര്ഷ...

Channels: TipsForHappyLife  

Tags: ചക്കക്കുരു  മെഴുക്കുപുരട്ടി  |  വിറ്റാമിൻ  ഗുളികൾക്കു  തുല്യം  Chakkakuru  Mezhukkupuratti  Recipe 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)