കരള്‍ ഫ്രൈ|ആവിയില്‍ വേവിച്ചു ഫ്രൈ ചെയ്തത് Tradit

120 Views
 
 

Added on Oct 25, 2018

Length: 07:12 | Comments: 0

കരള്‍ ആവിയില്‍ വേവിച്ചു ഫ്രൈ ചെയ്തത് Traditional Liver Roast Recipe Welcome to my channel, I'm Annie. :) Thanks for visiting...

Channels: TipsForHappyLife  

Tags: കരള്‍  ഫ്രൈ|ആവിയില്‍  വേവിച്ചു  ഫ്രൈ  ചെയ്തത്  Traditional  Liver  Roast  Recipe 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)