ആരിവേപ്പിലയുടെ ഗുണങ്ങളും ഉപയോഗ രീതികളും Benefits

2937 Views
 
 

Added on Oct 25, 2018

Length: 05:24 | Comments: 0

മുഖക്കുരു, ബ്ലാക്‌ഹെഡ്സ് ,മുടി കൊഴിച്ചിൽ,കറുത്തപാട് താരൻ എന്നിവ എങ്ങനെ...

Channels: Beauty  

Tags: ആരിവേപ്പിലയുടെ  ഗുണങ്ങളും  ഉപയോഗ  രീതികളും  Benefits  of  Neem  Leaves 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)