നാടൻ ചെമ്മീൻ തേങ്ങ കൊത്ത്‌ റോസ്റ്റ് Nadan Chemmin Roast T

806 Views
 
 

Added on Jul 28, 2017

Length: 04:28 | Comments: 0

നാടൻ ചെമ്മീൻ തേങ്ങ കൊത്ത്‌ റോസ്റ്റ് Nadan Chemmin Roast Tips For Happy Life

Channels: Kitchen/Cooking  

Tags: chemmeen  roast  with  gravy,chemmeen  roast  in  Kerala,chemmeen  varattiyathu,chemmeen  roast  menu,prawns  fry  kerala  style  youtube,prawns  roast,chemmeen  recipes  in  malayalam 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)