ആരോഗ്യവും വരുമാനവും തരും പപ്പായ വീട്ടിൽ വളർ

912 Views
 
 

Added on Jul 28, 2017

Length: 03:14 | Comments: 0

ആരോഗ്യവും വരുമാനവും തരും പപ്പായ വീട്ടിൽ വളർത്താം Pappaya Cultivation Tips

Channels: Kitchen/Cooking  

Tags: papaya  plant  information,papaya  farming  in  Kerala,papaya  yield  per  plant,red  lady  papaya  cultivation,papaya  farming  profit,red  lady  papaya  yield  per  acre 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)