പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ 00:19

പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍

by Ashy
1323 views, 1362 days ago

പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍


ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety 02:25

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety

by Ashy
1104 views, 1004 days ago

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety Tips and precautions


രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better 01:36

രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better

by Ashy
1091 views, 1004 days ago

രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better


പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes 02:09

പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes

by Ashy
991 views, 1019 days ago

പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes


വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ് 03:54

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്

by Ashy
967 views, 718 days ago

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്


ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric 00:31

ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric

by Ashy
933 views, 1151 days ago

ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric Chimney Buying Tips


ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit 04:25

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit

by Ashy
924 views, 688 days ago

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kitchen Tips


പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter m 00:43

പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter m

by Ashy
876 views, 1038 days ago

പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter melon)


അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayala 02:01

അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayala

by Ashy
819 views, 1031 days ago

അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayalam


അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets 01:49

അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets

by Ashy
806 views, 1038 days ago

അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets


Health Benefits of Apple 01:19

Health Benefits of Apple

by Ashy
725 views, 1362 days ago

Health Benefits of Apple


കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ 00:41

കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ

by Ashy
702 views, 1038 days ago

കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ