പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ 00:19

പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍

by Ashy
1277 views, 1295 days ago

പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍


ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety 02:25

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety

by Ashy
1070 views, 937 days ago

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety Tips and precautions


രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better 01:36

രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better

by Ashy
1062 views, 937 days ago

രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better


പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes 02:09

പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes

by Ashy
958 views, 952 days ago

പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes


ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric 00:31

ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric

by Ashy
903 views, 1084 days ago

ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric Chimney Buying Tips


ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit 04:25

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit

by Ashy
893 views, 621 days ago

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kitchen Tips


വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ് 03:54

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്

by Ashy
880 views, 651 days ago

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്


പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter m 00:43

പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter m

by Ashy
845 views, 971 days ago

പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter melon)


അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayala 02:01

അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayala

by Ashy
778 views, 964 days ago

അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayalam


അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets 01:49

അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets

by Ashy
771 views, 971 days ago

അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets


Health Benefits of Apple 01:19

Health Benefits of Apple

by Ashy
714 views, 1295 days ago

Health Benefits of Apple


കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ 00:41

കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ

by Ashy
669 views, 971 days ago

കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ