പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ 00:19

പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍

by Ashy
1355 views, 1416 days ago

പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍


ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety 02:25

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety

by Ashy
1133 views, 1058 days ago

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety Tips and precautions


രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better 01:36

രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better

by Ashy
1120 views, 1058 days ago

രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better


വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ് 03:54

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്

by Ashy
1032 views, 772 days ago

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്


പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes 02:09

പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes

by Ashy
1022 views, 1073 days ago

പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes


ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit 04:25

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit

by Ashy
961 views, 742 days ago

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kitchen Tips


ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric 00:31

ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric

by Ashy
956 views, 1205 days ago

ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric Chimney Buying Tips


പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter m 00:43

പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter m

by Ashy
909 views, 1092 days ago

പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter melon)


അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayala 02:01

അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayala

by Ashy
861 views, 1085 days ago

അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayalam


അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets 01:49

അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets

by Ashy
844 views, 1092 days ago

അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets


Health Benefits of Apple 01:19

Health Benefits of Apple

by Ashy
741 views, 1416 days ago

Health Benefits of Apple


കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ 00:41

കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ

by Ashy
737 views, 1092 days ago

കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ