പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ 00:19

പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍

by Ashy
1527 views, 1697 days ago

പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍


വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ് 03:54

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്

by Ashy
1348 views, 1053 days ago

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്


ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety 02:25

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety

by Ashy
1292 views, 1339 days ago

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ LPG kitchen Safety Tips and precautions


രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better 01:36

രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better

by Ashy
1258 views, 1339 days ago

രുചി കൂട്ടാൻ പൊടികൈകൾ Tips to Make Food Taste Better


ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit 04:25

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit

by Ashy
1198 views, 1023 days ago

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kitchen Tips


പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes 02:09

പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes

by Ashy
1138 views, 1354 days ago

പ്രമേഹം തടയാൻ കോവക്ക Natural Remedy For Diabetes


ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric 00:31

ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric

by Ashy
1100 views, 1486 days ago

ചിമ്മിനി വാങ്ങുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Electric Chimney Buying Tips


പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter m 00:43

പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter m

by Ashy
1026 views, 1373 days ago

പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter melon)


അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayala 02:01

അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayala

by Ashy
983 views, 1366 days ago

അടുക്കളയിലെ ചില നുറുങ്ങു വിദ്യകൾ Easy Kitchen Tips In Malayalam


അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets 01:49

അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets

by Ashy
975 views, 1373 days ago

അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets


കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ 00:41

കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ

by Ashy
887 views, 1373 days ago

കരികോഴി ഇറച്ചിയുടെ ഗുണങ്ങൾ


ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം 01:15

ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം

by Ashy
831 views, 1373 days ago

ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം