ഡൈ ചെയ്യുന്നവർ അറിയാൻ Things to Know Before You Dye Your Hair 02:39

ഡൈ ചെയ്യുന്നവർ അറിയാൻ Things to Know Before You Dye Your Hair

by Ashy
1038 views, 691 days ago

ഡൈ ചെയ്യുന്നവർ അറിയാൻ Things to Know Before You Dye Your Hair


മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകള്‍ മാറ്റാം How to Remove Dark Spot In Face 02:07

മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകള്‍ മാറ്റാം How to Remove Dark Spot In Face

by Ashy
557 views, 691 days ago

മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകള്‍ മാറ്റാം How to Remove Dark Spot In Face


കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പകറ്റാം How to Get Rid of Dar 03:05

കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പകറ്റാം How to Get Rid of Dar

by Ashy
439 views, 691 days ago

കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പകറ്റാം How to Get Rid of Dark Neck


മുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ തൈര് Beauty Tips Using Curd 02:04

മുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ തൈര് Beauty Tips Using Curd

by Ashy
526 views, 698 days ago

മുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ തൈര് Beauty Tips Using Curd


പല്ലിന്റെ മഞ്ഞനിറം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ് 01:36

പല്ലിന്റെ മഞ്ഞനിറം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്

by Ashy
347 views, 698 days ago

പല്ലിന്റെ മഞ്ഞനിറം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റം


വെറും വയറ്റിൽ നാരങ്ങാ വെള്ളം കുടിക്കാമോ 01:20

വെറും വയറ്റിൽ നാരങ്ങാ വെള്ളം കുടിക്കാമോ

by Ashy
350 views, 698 days ago

വെറും വയറ്റിൽ നാരങ്ങാ വെള്ളം കുടിക്കാമോ


മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം Tips To Reduce White Hair Naturally 05:14

മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം Tips To Reduce White Hair Naturally

by Ashy
364 views, 698 days ago

മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം Tips To Reduce White Hair Naturally


ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനും അംഗലാവണ്യത്തിനും ആയുർ 02:42

ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനും അംഗലാവണ്യത്തിനും ആയുർ

by Ashy
191 views, 362 days ago

ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനും അംഗലാവണ്യത്തിനും ആയുർവേദ ടിപ്സ് Ayurvedic Fairness OIl


പേരക്ക കഴിക്കാം ആരോഗ്യവാന്മാരാകാം Health Benefits of Guava 01:28

പേരക്ക കഴിക്കാം ആരോഗ്യവാന്മാരാകാം Health Benefits of Guava

by Ashy
353 views, 698 days ago

പേരക്ക കഴിക്കാം ആരോഗ്യവാന്മാരാകാം Health Benefits of Guava


വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ കളയാൻ How to Remove Colour Stains from Clothes 01:51

വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ കളയാൻ How to Remove Colour Stains from Clothes

by Ashy
396 views, 698 days ago

വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ കളയാൻ How to Remove Colour Stains from Clothes


നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ എളുപ്പവഴി Easy Way to Make White Hai 02:20

നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ എളുപ്പവഴി Easy Way to Make White Hai

by Ashy
952 views, 698 days ago

നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ എളുപ്പവഴി Easy Way to Make White Hair Back to Black


ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കാൻ Tips for Happy Mar 02:39

ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കാൻ Tips for Happy Mar

by Ashy
369 views, 698 days ago

ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കാൻ Tips for Happy Married Life