പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter m

627 Views
 
 

Added on Aug 20, 2016

Length: 00:43 | Comments: 0

പാവയ്ക്ക ശീലമാക്കാം, രോഗങ്ങളെ തടയാം Bitter gourd (Bitter melon)

Channels: Kitchen/Cooking   Health Videos   Tips For Life  

Tags: Bitter  gourd  melon 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)