ആയുർവേദിക്ക് ബാത്ത് പൗഡർ ചെറുപ്പവും നിറവും 06:13

ആയുർവേദിക്ക് ബാത്ത് പൗഡർ ചെറുപ്പവും നിറവും

by Ashy
771 views, 1396 days ago

ആയുർവേദിക്ക് ബാത്ത് പൗഡർ ചെറുപ്പവും നിറവും നൽകും Ayurvedic Homemade Bath Powder


ജീവിത വിജയത്തിന് പുതിയ സൂത്രവാക്യം Tips For Happy Life 06:55

ജീവിത വിജയത്തിന് പുതിയ സൂത്രവാക്യം Tips For Happy Life

by Ashy
745 views, 1396 days ago

ജീവിത വിജയത്തിന് പുതിയ സൂത്രവാക്യം Tips For Happy Life


വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം Healthy Kids Snacks 05:46

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം Healthy Kids Snacks

by Ashy
781 views, 1396 days ago

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം Healthy Kids Snacks


അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് How to reduce obesity natur 09:31

അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് How to reduce obesity natur

by Ashy
782 views, 1396 days ago

അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് How to reduce obesity naturally


പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ മ 08:43

പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ മ

by Ashy
683 views, 1396 days ago

പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ മരുന്ന് Natural Remedies For Common Skin Problems


test video - part -2 00:16

test video - part -2

by vshare
616 views, 1396 days ago

test video - part -2


test video - part -1 00:16

test video - part -1

by vshare
638 views, 1396 days ago

Test video - Part -1


മുടി വളരാനും കഷണ്ടി മാറാനും 04:36

മുടി വളരാനും കഷണ്ടി മാറാനും

by Ashy
725 views, 1408 days ago

മുടി വളരാനും കഷണ്ടി മാറാനും


മുടി വളരുന്നതിനും താരനും മാറാൻ പ്രകൃതിദത്ത 00:04

മുടി വളരുന്നതിനും താരനും മാറാൻ പ്രകൃതിദത്ത

by Ashy
769 views, 1408 days ago

മുടി വളരുന്നതിനും താരനും മാറാൻ പ്രകൃതിദത്തമായ വഴി


ചര്‍മ്മ/മുടി സംരക്ഷണത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാ 06:51

ചര്‍മ്മ/മുടി സംരക്ഷണത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാ

by Ashy
421 views, 1408 days ago

ചര്‍മ്മ/മുടി സംരക്ഷണത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ


പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ മ 08:43

പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ മ

by Ashy
690 views, 1408 days ago

പാടുകളും കുരുക്കളും അകറ്റാൻ ഒരു പാരമ്പര്യ മരുന്ന്


5 മിനിറ്റിൽ മുഖകാന്തിയും ഫ്രെഷ്‌നസും വര്‍ദ് 07:42

5 മിനിറ്റിൽ മുഖകാന്തിയും ഫ്രെഷ്‌നസും വര്‍ദ്

by Ashy
1441 views, 1408 days ago

5 മിനിറ്റിൽ മുഖകാന്തിയും ഫ്രെഷ്‌നസും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം