ചുമ മാറാന്‍ ചില നാട്ടുമരുന്നുകള്‍ Home Remedies For Cough 02:03

ചുമ മാറാന്‍ ചില നാട്ടുമരുന്നുകള്‍ Home Remedies For Cough

139 views, 307 days ago

ചുമ മാറാന്‍ ചില നാട്ടുമരുന്നുകള്‍ Home Remedies For Cough


ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കാൻ Tips for Happy Mar 02:39

ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കാൻ Tips for Happy Mar

131 views, 307 days ago

ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കാൻ Tips for Happy Married Life


നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ എളുപ്പവഴി Easy Way to Make White Hai 02:20

നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ എളുപ്പവഴി Easy Way to Make White Hai

362 views, 307 days ago

നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ എളുപ്പവഴി Easy Way to Make White Hair Back to Black


പച്ചമുളക് കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ How to Preserve Green Chillies Fo 00:59

പച്ചമുളക് കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ How to Preserve Green Chillies Fo

111 views, 307 days ago

പച്ചമുളക് കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ How to Preserve Green Chillies For Longer Period


ബിരിയാണി മസാല എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Mak 01:09

ബിരിയാണി മസാല എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Mak

139 views, 307 days ago

ബിരിയാണി മസാല എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make Biriyani Masala


ഈസി ചില്ലി ചിക്കൻ Easy Chilli Chikken 02:10

ഈസി ചില്ലി ചിക്കൻ Easy Chilli Chikken

116 views, 307 days ago

ഈസി ചില്ലി ചിക്കൻ Easy Chilli Chikken


ഗരം മസാല എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make Garam Masala 01:23

ഗരം മസാല എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make Garam Masala

114 views, 307 days ago

ഗരം മസാല എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make Garam Masala


കുരുമുളകിന് നല്ല വിളവു ലഭിക്കാൻ 01:14

കുരുമുളകിന് നല്ല വിളവു ലഭിക്കാൻ

114 views, 307 days ago

കുരുമുളകിന് നല്ല വിളവു ലഭിക്കാൻ


വീട്ടുവളപ്പിൽ മല്ലിയില കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ Coriande 01:23

വീട്ടുവളപ്പിൽ മല്ലിയില കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ Coriande

117 views, 307 days ago

വീട്ടുവളപ്പിൽ മല്ലിയില കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ Coriander Cultivation Information Tips


തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep 01:44

തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep

112 views, 307 days ago

തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep Tomato Fresh Longer