ക്യാരറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ശ്ര 02:41

ക്യാരറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ശ്ര

111 views, 307 days ago

ക്യാരറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാൻ Tips For Selecting Carrots


ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങ 02:31

ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങ

114 views, 307 days ago

ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Ironing Tips


സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make S 01:05

സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make S

130 views, 307 days ago

സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make Sambar Powder


അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets 01:49

അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets

155 views, 307 days ago

അടുക്കള രുചി രഹസ്യങ്ങൾ Kitchen Secrets


മുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ തൈര് Beauty Tips Using Curd 02:04

മുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ തൈര് Beauty Tips Using Curd

161 views, 307 days ago

മുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ തൈര് Beauty Tips Using Curd


രുചികരമായ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങ 02:09

രുചികരമായ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങ

117 views, 307 days ago

രുചികരമായ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ How to make Dosa


മുട്ട ചീത്തയാകാതിരിക്കാൻ How to Store Fresh Eggs 02:32

മുട്ട ചീത്തയാകാതിരിക്കാൻ How to Store Fresh Eggs

117 views, 307 days ago

മുട്ട ചീത്തയാകാതിരിക്കാൻ How to Store Fresh Eggs


രുചികരവും സോഫ്‌റ്റും ആയ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ അറ 01:28

രുചികരവും സോഫ്‌റ്റും ആയ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ അറ

120 views, 307 days ago

രുചികരവും സോഫ്‌റ്റും ആയ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ How to Make Soft Idili


വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ കളയാൻ How to Remove Colour Stains from Clothes 01:51

വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ കളയാൻ How to Remove Colour Stains from Clothes

148 views, 307 days ago

വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ കളയാൻ How to Remove Colour Stains from Clothes


തേങ്ങാ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ Coconut Using Tips 01:13

തേങ്ങാ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ Coconut Using Tips

134 views, 307 days ago

തേങ്ങാ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ Coconut Using Tips