കാന്താരിമുളക് നിറയെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകാൻ Jaiva Krishi Videos 06:42

കാന്താരിമുളക് നിറയെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകാൻ Jaiva Krishi Videos

by Ashy
1732 views, 2519 days ago

കാന്താരിമുളക് നിറയെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകാൻ Jaiva Krishi Videos


തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep 01:44

തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep

by Ashy
1646 views, 2861 days ago

തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep Tomato Fresh Longer


സോഫ്റ്റായ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം How to Make So 02:36

സോഫ്റ്റായ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം How to Make So

by Ashy
1472 views, 2861 days ago

സോഫ്റ്റായ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം How to Make Soft Chapathi


ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit 04:25

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit

by Ashy
2265 views, 2511 days ago

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kitchen Tips


	 വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ് 03:54

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്

by Ashy
2081 views, 2519 days ago

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്


പാല്‍ കാച്ചുമ്പോൾ തിളച്ചു തൂവാതിരിക്കാന്‍ Ki 04:01

പാല്‍ കാച്ചുമ്പോൾ തിളച്ചു തൂവാതിരിക്കാന്‍ Ki

by Ashy
1641 views, 2519 days ago

പാല്‍ കാച്ചുമ്പോൾ തിളച്ചു തൂവാതിരിക്കാന്‍ Kitchen Tips


ആരോഗ്യവും വരുമാനവും തരും പപ്പായ വീട്ടിൽ വളർà 03:14

ആരോഗ്യവും വരുമാനവും തരും പപ്പായ വീട്ടിൽ വളർà

by Ashy
1701 views, 2519 days ago

ആരോഗ്യവും വരുമാനവും തരും പപ്പായ വീട്ടിൽ വളർത്താം Pappaya Cultivation Tips


 പാചകവാതകം ലാഭിക്കാന്‍ കുറുക്കുവഴികള്‍ Cooking Gas 06:46

പാചകവാതകം ലാഭിക്കാന്‍ കുറുക്കുവഴികള്‍ Cooking Gas

by Ashy
1518 views, 2529 days ago

പാചകവാതകം ലാഭിക്കാന്‍ കുറുക്കുവഴികള്‍ Cooking Gass Saving Tips Tips For Happy Life


മീൻ വറുക്കുമ്പോഴുള്ള മണം മാറാൻ പൊടികൈകൾ Tips for G 02:22

മീൻ വറുക്കുമ്പോഴുള്ള മണം മാറാൻ പൊടികൈകൾ Tips for G

by Ashy
1634 views, 2843 days ago

മീൻ വറുക്കുമ്പോഴുള്ള മണം മാറാൻ പൊടികൈകൾ Tips for Getting Rid of Fish Frying Smells


വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ് 03:54

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്

by Ashy
5167 views, 2541 days ago

വെളുത്തുള്ളി തൊലികളയാൻ 4 ടിപ്സ്


വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം Healthy Kids Snacks 05:46

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം Healthy Kids Snacks

by Ashy
1736 views, 2529 days ago

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം Healthy Kids Snacks


Health Benefits of Apple 01:19

Health Benefits of Apple

by Ashy
1341 views, 3185 days ago

Health Benefits of Apple