വിത്തു തേങ്ങാ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ 01:02

വിത്തു തേങ്ങാ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ

by Ashy
1537 views, 2861 days ago

വിത്തു തേങ്ങാ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ


ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ലാതെ മീൻ വറുക്കാം  Mathi Fry Without 07:33

ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ലാതെ മീൻ വറുക്കാം Mathi Fry Without

by Ashy
1799 views, 2065 days ago

ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ലാതെ മത്തി വറുക്കുന്ന വിധം Mathi Fry Without Oil , Sardine fry, Chala fry Welcome to my...


ആന്തൂറിയം തൈ നടുന്ന വിധം | കൂടുതൽ വിത്തു തൈകൾ 03:39

ആന്തൂറിയം തൈ നടുന്ന വിധം | കൂടുതൽ വിത്തു തൈകൾ

by annie
1105 views, 2065 days ago

ആന്തൂറിയം തൈ എങ്ങനെ നടാം , കൂടുതൽ വിത്തു തൈകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം In this video explains...


തേൻ ഉപയോഗിച്ച് മുഖ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും വർà 01:37

തേൻ ഉപയോഗിച്ച് മുഖ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും വർà

by Ashy
1329 views, 2843 days ago

തേൻ ഉപയോഗിച്ച് മുഖ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കാം Amazing Benefits And Uses Of Honey


അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാം How to Lose Weight Naturally 03:52

അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാം How to Lose Weight Naturally

by Ashy
1759 views, 2843 days ago

അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാം How to Lose Weight Naturally


യൂറിക്ക് ആസിഡ് എങ്ങിനെ നിയന്ത്രിക്കാം How to Lower U 02:12

യൂറിക്ക് ആസിഡ് എങ്ങിനെ നിയന്ത്രിക്കാം How to Lower U

by Ashy
1880 views, 2843 days ago

യൂറിക്ക് ആസിഡ് എങ്ങിനെ നിയന്ത്രിക്കാം How to Lower Uric Acid Naturally


പപ്പായ കൊണ്ട് മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാഠ01:41

പപ്പായ കൊണ്ട് മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാà´

by Ashy
1547 views, 2843 days ago

പപ്പായ കൊണ്ട് മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം Papaya Face Pack For Glowing Skin


പായസം സ്വാദോടെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ചില പൊടിക്കൈകളൠ01:53

പായസം സ്വാദോടെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ à´šà´¿à´² പൊടിക്കൈകളàµ

by Ashy
1498 views, 2843 days ago

പായസം സ്വാദോടെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ചില പൊടിക്കൈകള്‍ Useful Tips for Preparing any Payasam


തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep 01:44

തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep

by Ashy
1646 views, 2861 days ago

തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep Tomato Fresh Longer


ക്യാരറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ശ്ര 02:41

ക്യാരറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ശ്ര

by Ashy
1461 views, 2861 days ago

ക്യാരറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാൻ Tips For Selecting Carrots


ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങ 02:31

ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങ

by Ashy
1432 views, 2861 days ago

ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Ironing Tips


പാൽ കേടാകാതിരിക്കാൻ How to Store Milk 01:32

പാൽ കേടാകാതിരിക്കാൻ How to Store Milk

by Ashy
1816 views, 2861 days ago

പാൽ കേടാകാതിരിക്കാൻ How to Store Milk