സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make S 01:05

സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make S

by Ashy
686 views, 1038 days ago

സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make Sambar Powder


അസോളയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ അറിയാം | Azolla Uses 00:38

അസോളയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ അറിയാം | Azolla Uses

by Ashy
683 views, 1390 days ago

അസോളയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ അറിയാം | Azolla Uses


പാദങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം Legs Care Tips 00:35

പാദങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം Legs Care Tips

by Ashy
675 views, 1161 days ago

പാദങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം Legs Care Tips


ഗര്‍ഭിണികള്‍ എന്തു കഴിക്കണം, എന്തൊക്കെ ഒഴിവ 01:10

ഗര്‍ഭിണികള്‍ എന്തു കഴിക്കണം, എന്തൊക്കെ ഒഴിവ

by Ashy
672 views, 1151 days ago

ഗര്‍ഭിണികള്‍ എന്തു കഴിക്കണം, എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം Foods to eat or avoid when pregnant


Cheeyappara Waterfall Idukki 01:59

Cheeyappara Waterfall Idukki

by rijo
671 views, 2237 days ago

Cheeyappara Waterfall Idukki


ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം 01:15

ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം

by Ashy
667 views, 1038 days ago

ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം


ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം 01:30

ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം

by Ashy
660 views, 1038 days ago

ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം


വാഴപിണ്ടിയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ Banana Stem Health Benefits 01:03

വാഴപിണ്ടിയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ Banana Stem Health Benefits

by Ashy
658 views, 1151 days ago

വാഴപിണ്ടിയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ Banana Stem Health Benefits


പേരക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം Guava Fruit For Beautiful Skin 05:20

പേരക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം Guava Fruit For Beautiful Skin

by Ashy
652 views, 688 days ago

പേരക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം Guava Fruit For Beautiful Skin


മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം Tips To Reduce White Hair Naturally 05:14

മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം Tips To Reduce White Hair Naturally

by Ashy
650 views, 1038 days ago

മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം Tips To Reduce White Hair Naturally


കറ്റാർവാഴ(അലോവേര) ജെൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന് 08:27

കറ്റാർവാഴ(അലോവേര) ജെൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്

by annie
637 views, 242 days ago

കറ്റാർവാഴ ജെൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം How to Make Aloe Vera Gel at home for skin & hair This video explain how...


ഓറഞ്ച്‌ പോഷക സമൃദ്ധം Orange Health Benefits 00:44

ഓറഞ്ച്‌ പോഷക സമൃദ്ധം Orange Health Benefits

by Ashy
631 views, 1151 days ago

ഓറഞ്ച്‌ പോഷക സമൃദ്ധം Orange Health Benefits