അസോളയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ അറിയാം | Azolla Uses 00:38

അസോളയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ അറിയാം | Azolla Uses

by Ashy
654 views, 1323 days ago

അസോളയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ അറിയാം | Azolla Uses


സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make S 01:05

സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make S

by Ashy
649 views, 971 days ago

സാമ്പാർ പൊടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Make Sambar Powder


കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പകറ്റാം How to Get Rid of Dar 03:05

കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പകറ്റാം How to Get Rid of Dar

by Ashy
647 views, 964 days ago

കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പകറ്റാം How to Get Rid of Dark Neck


പാദങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം Legs Care Tips 00:35

പാദങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം Legs Care Tips

by Ashy
646 views, 1094 days ago

പാദങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം Legs Care Tips


ഗര്‍ഭിണികള്‍ എന്തു കഴിക്കണം, എന്തൊക്കെ ഒഴിവ 01:10

ഗര്‍ഭിണികള്‍ എന്തു കഴിക്കണം, എന്തൊക്കെ ഒഴിവ

by Ashy
642 views, 1084 days ago

ഗര്‍ഭിണികള്‍ എന്തു കഴിക്കണം, എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം Foods to eat or avoid when pregnant


ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം 01:15

ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം

by Ashy
632 views, 971 days ago

ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം


ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം 01:30

ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം

by Ashy
631 views, 971 days ago

ചക്ക വിഭവങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം


വാഴപിണ്ടിയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ Banana Stem Health Benefits 01:03

വാഴപിണ്ടിയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ Banana Stem Health Benefits

by Ashy
628 views, 1084 days ago

വാഴപിണ്ടിയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ Banana Stem Health Benefits


Botanical Garden Ooty 03:48

Botanical Garden Ooty

by rijo
615 views, 2170 days ago

Botanical Garden Ooty


മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം Tips To Reduce White Hair Naturally 05:14

മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം Tips To Reduce White Hair Naturally

by Ashy
612 views, 971 days ago

മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം Tips To Reduce White Hair Naturally


Health Benefits Of Oatmeal 00:46

Health Benefits Of Oatmeal

by Ashy
608 views, 1333 days ago

Health Benefits Of Oatmeal


പേരക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം Guava Fruit For Beautiful Skin 05:20

പേരക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം Guava Fruit For Beautiful Skin

by Ashy
602 views, 621 days ago

പേരക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം Guava Fruit For Beautiful Skin