വേനലിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ 00:29

വേനലിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ

by Ashy
595 views, 1084 days ago

വേനലിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ


ഓറഞ്ച്‌ പോഷക സമൃദ്ധം Orange Health Benefits 00:44

ഓറഞ്ച്‌ പോഷക സമൃദ്ധം Orange Health Benefits

by Ashy
591 views, 1084 days ago

ഓറഞ്ച്‌ പോഷക സമൃദ്ധം Orange Health Benefits


അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാം How to Lose Weight Naturally 03:52

അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാം How to Lose Weight Naturally

by Ashy
584 views, 953 days ago

അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാം How to Lose Weight Naturally


പേരക്ക കഴിക്കാം ആരോഗ്യവാന്മാരാകാം Health Benefits of Guava 01:28

പേരക്ക കഴിക്കാം ആരോഗ്യവാന്മാരാകാം Health Benefits of Guava

by Ashy
581 views, 971 days ago

പേരക്ക കഴിക്കാം ആരോഗ്യവാന്മാരാകാം Health Benefits of Guava


മുലയൂട്ടലിന്റെ ഗുണങ്ങൾ Breastfeeding Benefits for Mom and Baby 00:40

മുലയൂട്ടലിന്റെ ഗുണങ്ങൾ Breastfeeding Benefits for Mom and Baby

by Ashy
580 views, 1084 days ago

മുലയൂട്ടലിന്റെ ഗുണങ്ങൾ Breastfeeding Benefits for Mom and Baby


പാൽ കേടാകാതിരിക്കാൻ How to Store Milk 01:32

പാൽ കേടാകാതിരിക്കാൻ How to Store Milk

by Ashy
579 views, 971 days ago

പാൽ കേടാകാതിരിക്കാൻ How to Store Milk


ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കാൻ Tips for Happy Mar 02:39

ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കാൻ Tips for Happy Mar

by Ashy
578 views, 971 days ago

ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കാൻ Tips for Happy Married Life


അടുക്കള അറിവുകൾ Easy Kitchen Secrets 01:33

അടുക്കള അറിവുകൾ Easy Kitchen Secrets

by Ashy
574 views, 953 days ago

അടുക്കള അറിവുകൾ Easy Kitchen Secrets


Chicken Scratching At The Ground 00:49

Chicken Scratching At The Ground

by Ashy
574 views, 1323 days ago

Chicken Scratching At The Ground


ചക്കക്കുരു ഒരു വർഷം വരെ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക് 02:04

ചക്കക്കുരു ഒരു വർഷം വരെ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്

by Ashy
572 views, 937 days ago

ചക്കക്കുരു ഒരു വർഷം വരെ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ How to store jackfruit seeds


സംഭാരം കുടിക്കാം കൊളോസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാം Healthy 01:34

സംഭാരം കുടിക്കാം കൊളോസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാം Healthy

by Ashy
571 views, 937 days ago

സംഭാരം കുടിക്കാം കൊളോസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാം Healthy Homemade Buttermilk Recipe


മുഖക്കുരു വേഗം മാറാൻ Home Remedies for Acne And Pimples 01:43

മുഖക്കുരു വേഗം മാറാൻ Home Remedies for Acne And Pimples

by Ashy
569 views, 937 days ago

മുഖക്കുരു വേഗം മാറാൻ Home Remedies for Acne And Pimples