വൈദുതി ബിൽ കുറയ്ക്കാൻ ചില വഴികൾ Tips to Reduce Electricity Bill 01:54

വൈദുതി ബിൽ കുറയ്ക്കാൻ ചില വഴികൾ Tips to Reduce Electricity Bill

by Ashy
1515 views, 2818 days ago

വൈദുതി ബിൽ കുറയ്ക്കാൻ ചില വഴികൾ Tips to Reduce Electricity Bill


Easy Tips For Growing Roses 01:13

Easy Tips For Growing Roses

by Ashy
832 views, 3197 days ago

Easy Tips For Growing Roses


വായിലെ മുറിവ് (വയ്പ്പുണ് )മണിക്കൂറുകള്‍ കൊണ് 04:32

വായിലെ മുറിവ് (വയ്പ്പുണ് )മണിക്കൂറുകള്‍ കൊണ്

by Ashy
1676 views, 2486 days ago

വായിലെ മുറിവ് (വയ്പ്പുണ് )മണിക്കൂറുകള്‍ കൊണ്ട് മാറ്റുന്ന ഒറ്റമൂലി How to Get Rid...


മുഖത്തെ ചുളിവ് മാറാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി Anti Aging Face Pack 04:07

മുഖത്തെ ചുളിവ് മാറാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി Anti Aging Face Pack

by Ashy
2339 views, 2486 days ago

മുഖത്തെ ചുളിവ് മാറാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി Anti Aging Face Pack


പേരക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം Guava Fruit For Beautiful Skin 05:20

പേരക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം Guava Fruit For Beautiful Skin

by Ashy
2108 views, 2486 days ago

പേരക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം Guava Fruit For Beautiful Skin


കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും Tips 08:25

കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും Tips

by Ashy
1770 views, 2486 days ago

കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും Tips for healthy Eyes, Eyesight


ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit 04:25

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kit

by Ashy
2242 views, 2486 days ago

ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ടിപ്സ് Kitchen Tips


സോഫ്റ്റായ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം How to Make So 02:36

സോഫ്റ്റായ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം How to Make So

by Ashy
1458 views, 2836 days ago

സോഫ്റ്റായ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം How to Make Soft Chapathi


ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങ 02:31

ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങ

by Ashy
1418 views, 2836 days ago

ഇസ്തിരി ഇടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Ironing Tips


ക്യാരറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ശ്ര 02:41

ക്യാരറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ശ്ര

by Ashy
1446 views, 2836 days ago

ക്യാരറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാൻ Tips For Selecting Carrots


തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep 01:44

തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep

by Ashy
1627 views, 2836 days ago

തക്കാളി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം How to keep Tomato Fresh Longer


പാൽ കേടാകാതിരിക്കാൻ How to Store Milk 01:32

പാൽ കേടാകാതിരിക്കാൻ How to Store Milk

by Ashy
1798 views, 2836 days ago

പാൽ കേടാകാതിരിക്കാൻ How to Store Milk